บริการของเรา..เซ็คคอมฯ

TIPS is our service principle for our customer which is one step ahead to our customer.

บริการจำหน่าย /ออกแบบการใช้งานของระบบผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนและป้องกันเหตุอัคคีภัย Simplex

 • ผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์
 • โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
 • บริการให้คำปรึกษา
 • บริการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบ แก่เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, วิศวกร, องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบเพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญและความจำเป็นของระบบแจ้งเตือนและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน ต่อธุรกิจองค์กร ทรัพย์สิน และชีวิตของผู้ใช้งานในอาคาร

บริการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์

 • เราให้บริการติดตั้งและดูแลความเรียบร้อยของระบบก่อนดำเนินการส่งมอบงานแก่อาคาร รวมถึงแนะแนวการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ติดตั้งและดูแลระบบให้แก่อาคารมาอย่างมากมาย หลากหลายรูปแบบ

บริการหลังการขาย

 • บริการพัฒนาระบบของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบของผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยยี่ห้อ Simplex หรืออื่นๆ ก็สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการบำรุงรักษา และ ปรับปรุงอะไหล่ของอุปกรณ์

 • การบำรุงรักษาหรือซ่อมหลังจากการเกิดการชำรุดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Corrective Maintenance)
 • บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด หรืองานซ่อมบำรุง  ที่เตรียมการณ์ใว้ล่วงหน้า (Preventive Maintainence service)
 • งานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
 • การซ่อมบำรุงตามรูปแบบสัญญาและการรับประกัน
 • การซ่อมบำรุงรูปแบบอื่นๆ
 • บริการจำหน่ายอะไหล่ของอุปกรณ์