บริการจำหน่าย/ออกแบบ การใช้งานของระบบผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนและป้องกันเหตุอัคคีภัย Simplex

  • ผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์
  • โครงหารจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
  • บริการให้คำปรึกษา
  • บริการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบแก่เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, วิศวกร, องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ เพื่อให้ตระหนักถึง “ความสำคัญ และความจำเป็นของระบบแจ้งเตือน และป้องกันเหตุอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน ต่อธุรกิจองค์กร ทรัพย์สิน และชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคาร”
Order now

Activities Gallery