Addressable Fire Alarm System

ผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันและแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย SIMPLEX ชนิดระบุตำแหน่งติดตั้งได้

SIMPLEX TRUE ALARM ADDRESSABLE FIRE ALARM INITIATING DEVICES

อุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณแบบระบุตำแหน่งได้ (SIMPLEX TRUE ALARM)

Simplex TrueAlarm Addressable Smoke Sensors

อุปกรณ์ตรวจจับควันยี่ห้อSimplex แบบมีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน เพื่อบอกตำแหน่งติดตั้งได้

TrueAlarm Addressable Smoke Sensor คืออุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณ โดยการตรวจจับควัน แบบมีหลอด LED กระพริบที่ฐาน แสดงสถานะทำงาน ระบุตำแหน่งได้ มีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน (TrueAlarm Addressable Base) เพื่อระบุประเภทของอุปกรณ์ (Device Type) ตำแหน่งที่ติดตั้งของอุปกรณ์ (Device Location) อีกทั้งยังสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่งต่างๆได้ (Custom Label Per Address) ถูกออกแบบมาให้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในอาคารท้ั้งนี้อุปกรณ์ TrueAlarm ยังมีคุณสมบัติ ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (False and Nuisance Alarms) ที่ไม่ได้เกิดจากไฟไหม้จริง ทำให้เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา รวมถึงรบกวนผู้พักอาศัยโดยมีเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การทดแทนค่าความสกปรกของตัวเอง (Self-Compensation) และ การแจ้งเตือนสถานะความสกปรก (Sensor Cleaning Indication)

Simplex TrueAlarm Addressable Heat Sensors (Selectable Fixed Rate & Rate of Rise )

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนยี่ห้อ Simplex แบบมีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน เพื่อบอกตำแหน่งติดตั้งได้

Simplex TrueAlarm Addressable Heat Sensors คืออุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณ โดยการตรวจจับความร้อน ทั้งแบบเป็นอุณหภูมิแบบ Fixed หรือ แบบ Rate of Rise อุปกรณ์ Heat Sensor เป็นประเภทมีหลอด LED กระพริบที่ฐาน แสดงสถานะทำงาน ระบุตำแหน่งได้ มีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน (TrueAlarm Addressable Base) เพื่อระบุประเภทของอุปกรณ์ (Device Type) ตำแหน่งที่ติดตั้งของอุปกรณ์ (Device Location) อีกทั้งยังสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่งต่างๆได้ (Custom Label Per Address) ถูกออกแบบมาให้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ทั้งนี้อุปกรณ์ TrueAlarm ยังมีคุณสมบัติ ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (False and Nuisance Alarms) ที่ไม่ได้เกิดจากไฟไหม้จริง ทำให้เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา รวมถึงรบกวนผู้พักอาศัย โดยมีเทคโนโลยีต่างๆเช่น การทดแทนค่าความสกปรกของตัวเอง (Self-Compensation) และ การแจ้งเตือนสถานะความสกปรก (Sensor Cleaning Indication)

Addressable Manual Pull Stations)

อุปกรณ์สถานีดึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบระบุตำแหน่งได้ ยี่ห้อ Simplex

Addressable Manual Pull Stations หรือ อุปกรณ์สถานีดึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบระบุตำแหน่งได้ ใช้เพื่อดึงและส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินให้ตู้ควบคุมเหตุอัคคีภัยผ่าน Addressable Loop IDNet Card หรือ MAPNET II Wiring โดยอุปกรณ์สถานีดึงมีหลายประเภทเช่น Single Action (ดึงจังหวะเดียว), Double Action (สองจังหวะ คือ กดแล้วดึง), BreakGlass (ทุบกระจกให้แตก แล้วจึงดึง) อุปกรณ์สถานีดึงยี่ห้อ Simplex ได้รับการออกแบบโดยใช้หลัก Compact Construction ซึ่งจะทำให้อุปกรณืได้รับผลกระทบจากฝุ่นและสิ่งสกปรกน้อยที่สุด (Minimizing Dust Infiltration Enclosure) ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

TrueAlarm Analog Sounder Base for use with TrueAlarm Photoelectric and Heat Sensors

อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือตรวจจับความร้อน ยี่ห้อ Simplex แบบมีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน เพื่อบอกตำแหน่งติดตั้งได้ โดยฐานมี Sounder แบบโปรแกรมการดังได้ในตัว

อุปกรณ์ฐาน Addressable Sounder base สำหรับหัวตรวจจับควันหรือความร้อน เป็นระบบ Digital Communication Analog Sensing ซึ่งมีสวิตซ์ตั้งรหัส และตำแหน่งติดตั้งได้ที่ฐาน และสามารถโปรแกรมระบุชื่อ (Custom Label) ได้ในโปรแกรม พร้อมไฟ LED กระพริบสถานะการทำงาน ทั้งนี้ Addressable Sounder base มีระบบประเมิณค่าอัจฉริยะ หรือ Intelligent Data Evaluation เพื่อทำการทดแทนค่าความไวอัตโนมัติกรณีมีฝุ่นหรือความสกปรกเกิดขึ้นที่ฐาน พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนสถานะความสกปรกและปัญหาได้อัตโนมัติ ซึ่งค่าความไวสามารถตั้งแบบ Multi-Stage (ค่าความไวต่างกัน ในแต่ละช่วงเวลาตามโปรแกรม) ซึ่งฐาน sounder มี piezoelectric sounder ส่งเสียงแจ้งเตือนที่ 88 dBA (ที่ 20mA)

SIMPLEX TrueAlarm 520 Hz Sounder Base

อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือตรวจจับความร้อน ยี่ห้อ Simplex แบบมีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐานเพื่อบอกตำแหน่งติดตั้งได้ โดยฐานมี Souder แบบโปรแกรมการดังในตัวแบบ 520 Hz

TrueAlarm Addressable Smoke Sensor with 520 Hz Sounder Base คืออุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณ โดยการตรวจจับควัน พร้อมทั้งฐาน Sounder มีเสียง 520Hz แบบความถี่ต่ำ ตรงมาตรฐาน NFPA สำหรับการติดตั้งในอาคาร (Unattended sleeping NFPA requirement) เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล สถานศึกษา หรือโรงแรม อุปกรณ์มีหลอด LED กระพริบที่ฐาน แสดงสถานะทำงาน ระบุตำแหน่งได้ มีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน (TrueAlarm Addressable Base) เพื่อระบุประเภทของอุปกรณ์ (Device Type) ตำแหน่งที่ติดตั้งของอุปกรณ์ (Device Location) อีกทั้งยังสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่งต่างๆได้ (Custom Label Per Address) ถูกออกแบบมาให้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในอาคาร และผลิตภัณฑ์สามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง 520 Hz และมีโทนเสียง broadband tones และยังมี Option เลือกใช้ Sounder Base คู่กับ CO Sensor อีกด้วย

CARBON MONOXIDE DETECTION

อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือตรวจจับความร้อน ยี่ห้อ Simplex แบบมีสวิตซ์ สำหรับตั้งรหัสอยู่ที่ฐาน เพื่อบอกตำแหน่งติดตั้งได้ โดยฐานมีตัวจับค่า  CO Sensor และหรือมี Souder  แบบโปรแกรมการดังได้ในตัว

TrueAlarm Addressable Smoke Sensor คืออุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณ โดยการตรวจจับค่า Carbon Monoxide ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา และไม่มีกลิ่น ซึ่งเป็นก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง fossil แบบไม่สมบูรณ์ เกิดได้จากหลายกรณีเช่น พื้นที่ปรุงอาหารที่มีระบบระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทั้งก๊าซ CO ยังเป็นพิษทำให้เสียชีวิต ซึ่งเฉพาะในประเทศอเมริกาอย่างเดียวมีคนเสียชีวิตจาก CO มากถึง 40,000 คนต่อปี CO Sensor จึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย ในอาคารต่างๆเช่น โรงแรม หอพัก สถานพยาบาล รวมถึงที่พักพนักงานต่างๆ พร้อมทั้ง อีกทั้ง CO Sensor ยังสามารถเลือกใช้งานคู่กับ Smoke Sensor, Heat Sensor หรือ ใช้คู่กับ Sounder Base ได้อีกด้วย เพื่อเป็นการป้องการ การแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm) และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ

Addressable Beam Detector

อุปกรณ์ระบบตรวจจับด้วยลำแสงแบบระบุตำแหน่งได้

ระบบตรวจจับด้วยลำแสงแบบระบุตำแหน่งได้ หรือ Addressable Beam Detector เป็นนวัตกรรมที่รวมไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความยืดยุ่น ในสาขาของ IDNet Technology ซึ่งมีคุณสมบัติการทำงานใกล้เคียงกับ FireRay 5000 Optical Beam Smoke Detector อุปกรณ์ตรวจจับด้วยลำแสงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่เปิดและกว้าง หรือพื้นที่ ที่ไม่ควรใช้ Detector หรือXAD เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เหมาะสมในการใช้งานจริง อย่างเช่น โกดัง, โรงละคร หรือ โรงหนัง, ห้องจัดแสดงสัมมนา, ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสนามกีฬาเป็นต้น ทั้งนี้อุปกรณ์ Addressable Beam Detector ยังสามารถระบุตำแหน่ง และตั้ง Custom Label ซึ่งหนึ่งชุดอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ 2 หัว Beam Detector และมีระยะตรวจจับ ถึง 100เมตร และมีคุณสมบัติตรวจสอบตัวเอง และรายงานสถานะกลับไปยังตู้ควบคุมได้ อีกทั้งในแง่ของการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอีกด้วย

TrueAlarm Analog Addressable Duct Sensor

อุปกรณ์ระบบตรวจจับควันไฟ ชนิดสามารถระบุตำแหน่งติดตั้ง

คือ ระบบตรวจจับควันไฟ ผ่าน ท่อ Compact air duct โดย TrueAlarm Duct Sensor เป็นอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งติดตั้ง และสามารถตั้งชื่อ Custom Label สำหรับตำแหน่งที่ติดตั้งได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ฯ จะแจ้งเตือนสัญญาณตรวจจับควันได้ (ไฟ สีแดง) หรือสถานะปัญหา (Trouble o ไฟสีเหลือง) ไปยังตู้ควบคุม ผ่าน Digital transmission ผ่านทางลูป IDNet หรือ MAPNETII (2-wire communications) อุปกรณ์ TrueALarm Analog Addressable Duct Sensor o มีคุณสมบัติ environmental compensation เพื่อแทนค่าความไว เมื่อเกิดความสกปรกสะสมในตัวอุปกรณ์ อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังตั้งค่าความไว้ (Sensivity) ได้ o ผู้ใช้สามารถทำการอ่านstatus testing ได้ที่ตัวอุปกรณ์เช่นกัน (รองรับการทำ Magnetic Test โดยใช้แม่เหล็กทดสอบที่ housing ของอุปกรณ์)

Simplex XAD Remote Air Sampling Smoke Detection System Sell Sheet

Simplex XAD คืออุปกรณ์ภาคเริ่มสัญญาณ โดยการตรวจจับควันด้วยระบบ ผ่านทางท่อ Aspirated Smoke Detection ซึ่งเป็น Solution ที่ดีมากสำหรับพื้นที่ ที่มีความท้าทายทั้งในด้านการติดตั้งและการบริการ เช่น ท่อหรือปล่อง รวมไปถึงพื้นที่เข้าถึงได้ยากเช่น ปล่องลิฟต์ รวมไปถึงพื้นที่สูงเกินวิสัยที่จะให้การบริการ และห้อง MRI ในสถานพยาบาล หรือ คุกเป็นต้น โดยอุปกรณ์นี้มี Simplex Addressable TrueAlarm Smoke Detector ทำงานอยู่ด้านใน จึงสามารถกำหนดตำแหน่งที่ติดตั้ง พร้อมทั้งชื่อของอุปกรณ์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้ XAD แบบท่อเดี่ยว (XAD-100) หรือ ท่อคู่ (XAD-200) ซึ่งสามารถวางท่อได้สูงถึง 50 ฟุต (Flexible tubing) หรือ 82 ฟุต (rigid pipe)

VESDA VLC-600 TrueAlarm LaserCOMPACT

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ แบบมี ตัวกรองฝุ่น

อุปกรณ์ VESDA VLC-600 TrueAlarm LaserCompact คืออุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ แบบมี ตัวกรองฝุ่นแบบ Dual Stage โดยการใช้ VESDA sampling technology ล่าสุด โดยการใช้แสงเลเซอร์ประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับ โดยระบบ VESDA ใช้ TrueAlarm analog sensor ส่งข้อมูลตรวจจับกลับไปหาตู้ควบคุมระบบแจข้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งสถานะการทำงาน Trouble, ความสกปรกของ filter, การอุดตันของ airflow หรือ failure ทั้งนี้ Technology VESDA ใช้การตรวจจับผ่าน sampling pipe โดยลม (airflow) ที่ผ่านเข้ามายังท่อ จะเป็น Ultra-fine filtered air flow ซึ่งคือ airflow ที่จะถูกดูดเข้าไปที่อุปกรณ์ควบคุมผ่านตัวกรองอากาศแบบ dual-stage ก่อน ถึงจะสามารถนำเข้าไปตรวจจับ และวิเคราะห์ควันใน Sensor Chamber

ADDRESSABLE MODULES

Simplex IDNet Addressable Module หรือ Module ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทไม่ระบุตำแหน่ง (Conventional Device) ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคตรวจจับ ภาคแจ้งเตือน หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น Supervisory หรือ Priority รองลงไป เพื่อใช้โปรแกรมเป็น Zone Address

Individual addressable modules (IAMs)

เพื่อกำหนด Zone Address ให้อุปกรณ์Conventional(ไม่ระบุตำแหน่ง) โดยใช้สายสาย Power และcommunication เชื่อมต่อเข้ากับ LOOP MAPTNET II หรือ IDNET

IDNet Relay IAMs

เป็น Module ควบคุมผ่าน C Contact เชื่อมต่อเข้ากับ Loop Card (IDNet) เพื่อใช้ควบคุมระบบต่างๆ เช่น ตัดลิฟต์ ควบคุม HVAC พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น

IDNet/MAPNET II Monitor ZAMs

เป็น Module single point สำหรับ monitor อุปกรณ์ ใน IDC LOOP (Initiating device circuit) หรืออุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2-wire หรือ 4-wire

Communications Isolators

เป็น Module Isolate วงจร ซึ่งจะเริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อพบว่ามี Output Short Circuit เกิดขึ้นในระบบ

Signaling Module

หรืออุปกรณ์ Module แบบระบุตำแหน่ง มาพร้อมกับ Custom Label โปรแกรมได้ เพื่อกำหนด Zone อุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น กระดิ่ง ลำโพง หรือฮอร์น ให้ทำงาน