นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ที่ “บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด” เป็นตัวแทนจําหน่าย ‘Simplex’ ผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณฺ์และระบบป้องกัน แจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยชั้นนําของโลกจากประเทศ สหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐาน NFPA 72 และ ULFM ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานของอาคารได้ดี รวมถึงนวัตกรรมชั้นเยี่ยม ที่ทางผู้ผลิต ไม่เคยหยุดที่จะ พัฒนา โดยทาง บริษัท เซ็คคอมฯ ไดรับความไว้วางใจจาก มร. เอ็ดเวิร์ด จี วัทคินส์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซิมเพล็กซ์ ไทม์ เรคอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย โดย การบุกเบิกตลาดของ คุณวิรัตน์ เลาหนิวัตวร ที่ขับเคลื่อนบุลลากร ในการสร้างความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ และยังคง ให้บริการดูแล จัดจําหน่าย ติดตั้ง บําารุงรักษา รวมถึงบริการดูแลหลังการขาย มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ Simplex ณ เมือง Matomoros ประเทศ Mexico

บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด ยังคงเดินหน้าที่จะนําเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆของ ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริการ รวมถึงบุลลากรของเราอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อบริการที่ดีและผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

เรามุ่งมั่นที่เป็นผู้นําในด้านการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในด้านระบบป้องกันและแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย รวมไปถึง ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ อาคาร

“บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด” จึงไม่หยุดที่จะพัฒนา ด้วยการหมั่นค้นหานวัตกรรมใหม่ๆของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนําาเสนอแก่ ผู้บริหารองค์กรณ์ นักออกแบบ วิศวกร หน่วยงานราชการต่างๆ นักศึกษา และ บุคคลากรผู้สนใจ รวมถึง บุคคลกรภายในองค์กรณ์ของเรา
ท้ังนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสําาคัญของระบบป้องกันและแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย รวมไปถึงระบบจัดการและ ควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีต่ออาคารและผู้ใช้อาคารและธุรกิจขององค์กรณ์หรือ หน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง

“ กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา การมุ่งมั่นคําานึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัยในอาคารเป็นหัวใจในการให้บริการของเรา บริษัทฯจะส่งต่อนวัตกรรมที่ดีที่สุดของระบบแจ้งเตือน ป้องกันอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน ”

ขอแสดงความนับถือและขอขอบคุณในการอุปการะของท่าน

คุณ วิรัตน์ เลาหนิวัตวร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด